۱۳۹۲/۰۵/۰۳

نمایشگاه قرآنی در سازمان قطار شهری شیراز

۱۳۹۲/۰۵/۰۲

بازدید بانک شهر

۱۳۹۲/۰۴/۱۸

بازدید مدیرعامل سازمان قطار شهری شیراز

۱۳۹۲/۰۴/۰۵

بازدید مدیران کلان شهرها

۱۳۹۲/۰۳/۲۰

بازدید شرکت گاز استان

۱۳۹۲/۰۳/۱۸

بازدید دیوان محاسبات

۱۳۹۲/۰۳/۱۲

دومین همایش مدیران مالی قطار شهری کشور در شیراز

۱۳۹۲/۰۲/۲۵

بازدید بانک انصار

[…]
۱۳۹۲/۰۲/۱۶

بازدید هیئت فنی از کشور پرتغال