۱۳۹۶/۱۰/۲۶

رام سیزدهم واگن های متروی شیراز روی ریل نشست

۱۳۹۶/۱۰/۲۰

دوازدهمین رام قطار های مترویی بر روی ریل قرار گرفت

۱۳۹۶/۱۰/۱۶

بازدید مدیر عامل سازمان قطار شهری شیراز از مراحل پایانی تکمیل ایستگاه جانبازان

۱۳۹۶/۱۰/۱۰

دهمین رام قطار های متروئی دهم دیماه به شیراز رسید

۱۳۹۶/۰۹/۲۸

آموزش شیوه استفاده از مترو به دانش آموزان در هفته حمل و نقل

[…]
۱۳۹۶/۰۹/۲۸

نشست تخصصی سرکار خانم دکتر دودمان با مدیرعامل سازمان قطارشهری شیراز

۱۳۹۶/۰۹/۱۶

بهره برداری از ایستگاه رازی با حضور دکتر نوبخت سخنگوی محترم دولت

۱۳۹۶/۰۹/۱۳

منتخب عکس های دانشجویی

[…]
۱۳۹۶/۰۹/۱۱

بازدید دکتر ناصری عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز و هیات همراه از مترو