۱۳۹۳/۰۷/۰۱

بازدید مدیر کل راه آهن استان فارس وهیئت همراه از متروی شیراز

۱۳۹۳/۰۶/۰۸

کارکنان سازمان قطار شهری مسافران متروی شیراز

۱۳۹۳/۰۶/۰۳

بازدید هیئت نظارت وبازرسی کل استان از مترو

۱۳۹۳/۰۵/۲۸

بازدید رئیس و اعضاء شورای اسلامی شهر شیراز از مترو

۱۳۹۳/۰۵/۲۷

بازدید فرمانده ارشد سپاه فجراستان فارس

۱۳۹۳/۰۵/۲۰

بازدید معاون اداری و مالی شهرداری از مترو شیراز

۱۳۹۳/۰۴/۲۶

رام سوم قطارهای متروی شیراز بر روی ریل قرار گرفت

۱۳۹۳/۰۴/۱۴

شهردار شیراز مسافر افتخاری مترو شیراز

۱۳۹۳/۰۳/۲۷

قطار شهری شیراز به راه افتاد