ساخت و توسعه خط دو

رکورد 820 متر حفاری تونل درماه
رکورد 532 رینگ سگمنت درماه
طول خط 2 حدود 15/1 کیلومتر
با 13 ایستگاه از شمال تا جنوب شیراز
ایستگاه امام حسین (ع) با عمق 34 متر
دستگاه حفار شماره یک در آذر ماه سال 1399 به ایستگاه آزادی رسید.
دستگاه حفار شماره ۲ در خرداد ماه سال 1401 به ایستگاه آزادی رسید. بیشتر بدانیم


دستگاه مکانیزه حفاری