مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۳/۱۱/۰۴

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (مناقصه شماره SH-137/93) تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه کاوه (شماره ۸)

[…]
۱۳۹۳/۱۰/۲۷

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (مناقصه شماره SH-135/93)اجرای روسازی قسمتی از فاز۲ بهره برداری خط یک قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۳/۰۸/۲۴

آگهی مناقصه عمومی SH-134/93عملیات تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه نمازی

[…]
۱۳۹۳/۰۸/۲۴

آگهی مناقصه عمومی SH-134/93عملیات تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه نمازی

[…]
۱۳۹۳/۰۸/۱۴

آگهی تجدید مناقصه شماره SH-132/93-R خرید وحمل و تحویل به انبار مجموعه پابند ریل

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۳۰

مناقصه شماره SH-131/93 مربوط به اجرای روسازی قسمتی از فاز ۲ بهره برداری (از ایستگاه نمازی تا ایستگاه ولیعصر)

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۳۰

مناقصه شماره SH-129/93 مربوط به تکمیل باقیمانده عملیات دپوی مرکزی خط یک قطار شهری

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۱۵

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره SH-128/93 عملیات اجرایی احداث ۵ واحد گذرگاه عرضی بین تونلهای خط ۱

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۰۸

آگهی مناقصه شماره SH-132/93 خرید وحمل و تحویل به انبار مجموعه پابند ریل ۹۳/۰۷/۰۸

[…]