مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۵/۰۵/۰۴

آگهی مناقصه شماره B-SH 4/95 انجام خدمات فنی، مهندسی ، تعمیرات و نگهداری خطوط و سوزن های ابنیه فنی مسیر فاز یک خط یک

[…]
۱۳۹۵/۰۴/۱۴

آگهی تکمیلی (اصلاحی) فراخوان شناسایی و پیش ارزیابی برای تامین مالی (فایناس) وطرح و ساخت خط(۲) قطارشهری شیراز

[…]
۱۳۹۵/۰۴/۰۵

آگهی مناقصه SH-165/95 درخصوص تأمین ۹۵ نفر نیروی انسانی (اداری- خدماتی)

[…]
۱۳۹۵/۰۳/۱۸

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره B-SH 2/95 خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات

[…]
۱۳۹۵/۰۳/۱۷

سازمان قطار شهری شیراز آگهی فراخوان شناسایی و پیش ارزیابی پیمانکار برای تامین مالی (فاینانس)، طرح و ساخت خط ( ۲) قطارشهری شیراز

[…]
۱۳۹۵/۰۲/۱۹

آگهی مناقصه عمومی شماره B-SH 3/95 تجهیزات و سیستمهای مخابراتی ایستگاههای موردبهره برداری

[…]
۱۳۹۵/۰۱/۳۱

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی با موضوع: تأمین، حمل و نصب ۴۳ مجموعه بانک باتری نیکل کادمیوم با ظرفیتهای ۱۷۰ و ۶۵ آمپر ساعت همراه با تجهیزات و متعلقات مربوطه

۱۳۹۵/۰۱/۳۰

آگهی مناقصه تکمیل خدمات نظافت و پاکبانی ایستگاهها با فرم شهرداری

۱۳۹۵/۰۱/۳۰

آگهی مناقصه انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات با فرم شهرداری