مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۳/۰۸/۲۴

آگهی مناقصه عمومی SH-134/93عملیات تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه نمازی

[…]
۱۳۹۳/۰۸/۱۴

آگهی تجدید مناقصه شماره SH-132/93-R خرید وحمل و تحویل به انبار مجموعه پابند ریل

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۳۰

مناقصه شماره SH-131/93 مربوط به اجرای روسازی قسمتی از فاز ۲ بهره برداری (از ایستگاه نمازی تا ایستگاه ولیعصر)

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۳۰

مناقصه شماره SH-129/93 مربوط به تکمیل باقیمانده عملیات دپوی مرکزی خط یک قطار شهری

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۱۵

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره SH-128/93 عملیات اجرایی احداث ۵ واحد گذرگاه عرضی بین تونلهای خط ۱

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۰۸

آگهی مناقصه شماره SH-132/93 خرید وحمل و تحویل به انبار مجموعه پابند ریل ۹۳/۰۷/۰۸

[…]
۱۳۹۳/۰۶/۳۰

مناقصه شماره SH-125/93 – Rمربوط به تکمیل باقیمانده عملیات اجرایی ایستگاه نمازی (۱۴)

[…]
۱۳۹۳/۰۶/۰۴

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شمار ۹۳/۰۶/۰۴SH-130/93

[…]
۱۳۹۳/۰۱/۳۰

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره SH-127/93 مربوط به تکمیل باقیمانده عملیات ایستگاه های شماره یک (شهید دستغیب) و دو (شهید دوران) شیراز

[…]