مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۴/۰۴/۳۰

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه SH-154/94 تکمیل تجهیزات مورد نیاز فاز دو

[…]
۱۳۹۴/۰۴/۱۵

آگهی مزایده شماره SH-001/94 یک قطعه زمین واقع در بلوار مدرس

[…]
۱۳۹۴/۰۴/۰۲

آگهی مناقصه خرید، تحویل و تست ۷۴/۵ کیلومتر کابل شماره SH-150/94

[…]
۱۳۹۴/۰۴/۰۱

آگهی شناسایی پیمانکار برگزاری مناقصه محدود دو مرحله­ای به تعداد ۲۱ دستگاه آسانسور …

[…]
۱۳۹۴/۰۳/۲۴

آگهی مناقصه دو دستگاه کشنده قطار..دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه SH-151/94

[…]
۱۳۹۴/۰۲/۱۹

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (مناقصه شماره SH-139/93) خرید تجهیزات، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش سیستم SCADA و (BMS) خط ۱ قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۴/۰۲/۱۵

آگهی مناقصه ۹۴/۰۲/۱۵روسازی فاز ۲ قطعه سوم ، شماره SH-143/94

[…]
۱۳۹۴/۰۲/۰۹

آگهی مناقصه خرید تجهیزات و آموزش سیستم پشتیبان گیری مناقصه شماره SH-149/94

[…]
۱۳۹۴/۰۱/۲۹

آگهی مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه رازی مناقصه شماره SH-142/94

[…]