مزایده ها و مناقصه ها

۱۴۰۰/۰۲/۱۱

آگهی مناقصه شماره SH – 223 / 1400 – B خرید یک دستگاه کلید اشنایدر RM6 سازمان قطار شهری شیراز

[…]
۱۴۰۰/۰۱/۲۳

خرید،تست،بارگیری،بار اندازی،حمل و تخلیه کابل فشار ضعیف (LV)ضد حریق(FR)کم دود ایستگاهها خط دو سازمان قطار شهری شیراز

[…]
۱۴۰۰/۰۱/۱۸

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH – 224 / 99 خرید قطعات سیستم مخابراتی خط یک قطارشهری شیراز

[…]
۱۴۰۰/۰۱/۱۷

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۲۲۲ خرید چراغ های LED جهت دو ایستگاه خط دو قطارشهری شیراز

[…]
۱۴۰۰/۰۱/۰۷

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-222/99خرید چراغ های LED با متعلقات جهت دو ایستگاه مسافری و بخشی ازتونل خط دو قطار شهری

[…]
۱۳۹۹/۱۲/۲۵

آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره SH – 225 /99تامین، اجرا سیستم داکتینگ تهویه ایستگاه قهرمانان خط دو قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۹/۱۲/۰۲

آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره SH – 222/99 خرید چراغ های LED با متعلقات جانبی جهت دو ایستگاه قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۹/۱۲/۰۲

آگهی حراج شماره ۲۸ B-SH-T اجاره مکان های تجاری ایستگاه های خط یک قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۹/۱۰/۲۷

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-217/99 خرید ۸ دستگاه ترانسفورماتور ۱۰۰۰ KVA ، KV 20/0.4 قطار شهری

[…]