مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۷/۱۲/۱۱

آگهی مزایده B-SH-T17 اجاره فضای تجاری ایستگاه های خط یک

[…]
۱۳۹۷/۱۲/۰۱

آگهی مناقصه شماره SH-187/97-B

[…]
۱۳۹۷/۱۱/۲۳

آگهی مزایده عمومی شماره R-SH-T15

[…]
۱۳۹۷/۱۰/۲۹

آگهی مناقصه SH-186/97-B انجام خدمات فنی ، مهندسی ، نگهداری و تعمیرات ایستگاهها

[…]
۱۳۹۷/۰۹/۱۰

آگهی مزایده اجاره فضای تجاری شماره ۱۴ B-SH-T

[…]
۱۳۹۷/۰۹/۰۳

آگهی مزایده عمومی شماره SH-T16

[…]
۱۳۹۷/۰۸/۲۷

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره SH¬۱۸۵/۹۷-B

[…]
۱۳۹۷/۰۸/۲۳

آگهی مزایده عمومی شماره SH-T15

[…]
۱۳۹۷/۰۷/۲۸

آگهی مناقصه شماره SH-184/97-B

[…]