مزایده ها و مناقصه ها

۱۴۰۱/۰۵/۱۲

آگهی مناقصه شماره SH – 250 / 1401 – B خدمات مسافری و تکنسین فنی شامل سکوبانی، گیت بانی، پاکبانی و نظافت ایستگاه ها، مسیر ریلی و تونل ها، شفت های میان تونلی، مسیر روباز و…

[…]
۱۴۰۱/۰۱/۳۰

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-248/1401 موضوع خرید تولید حمل، تحویل و تخلیه پابندهای W14 تراورس های بتنی ریل UIC54 به تعداد ۰۰۰،۲۳ ست به منظور استفاده در مسیر خط ۲ مترو شیراز

[…]
۱۴۰۰/۱۲/۲۱

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-247/1400خرید ۲۵۶۰۰ متر مربع فرش جاذب ارتعاش زیر و کنار دال روسازی بتنی شامل ۲۰۸۰۰متر مربع فرش کف و ۴۸۰۰ متر مربع فرش کنار دال خط دو مترو شیراز

[…]
۱۴۰۰/۱۲/۰۱

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-244/1400 خرید ۶دستگاه ترانسفورماتور۱۰۰۰KVA.KV 4.0/20 به همراه قطعات یدکی مربوط به پست های LPS قطار شهری

[…]
۱۴۰۰/۱۱/۳۰

آگهی مناقصه شمارهB-1400/245-SH انجام خدمات فنّی و مهندسی نگهداری وتعمیرات دوره ای، پیشگیرانه، اصالحی و اضطراری سیستم های تأمین و انتقال

[…]
۱۴۰۰/۱۱/۳۰

آگهی تجدید مناقصه شماره SH-243/1400-Bانجام خدمات فنّی و مهندسی نگهداری وتعمیرات دوره ای، پیشگیرانه، اصالحی و اضطراری قطار شهری

[…]
۱۴۰۰/۱۱/۰۲

آگهی مناقصه شمارهB-1400/243-SH انجام خدمات فنّی و مهندسی نگهداری وتعمیرات دوره ای، پیشگیرانه، اصالحی و اضطراری

[…]
۱۴۰۰/۱۱/۰۲

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-240/1400خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی UPS و بانک باتری

[…]
۱۴۰۰/۱۰/۲۵

آگهی تجدید مناقصه شماره SH-236/1400-B نسبت به خرید ۱۴۴۵ عدد باتری سیلد لید اسید به همراه یک دستگاه آناالیزر باتری قطار شهری

[…]