مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۵/۱۱/۲۷

آگهی مناقصه SH-172/95 نگهداری و تعمیرات محدوده ایستگاه زند تا پایانه احسان

[…]
۱۳۹۵/۱۱/۰۷

آگهی مناقصهSH-169/95-R تأمین ۱۳۰ نفر نیروی نگهبانی

[…]
۱۳۹۵/۱۱/۰۵

آگهی مناقصه شماره SH-171/95 تجهیزات سالن ها و تعمیرگاه های دپوی مرکزی

[…]
۱۳۹۵/۱۰/۱۲

آگهی مناقصه عمومی شماره SH-170/95 تأمین ۹۵ نفر نیروی انسانی (اداری- خدماتی)

[…]
۱۳۹۵/۰۹/۲۸

آگهی مناقصه شماره SH-169/95 تأمین ۱۳۰ نفر نیروی نگهبانی

[…]
۱۳۹۵/۰۹/۲۲

آگهی مناقصه شماره SH-167/ 95 خرید یک دستگاه درزین سیم کش

[…]
۱۳۹۵/۰۹/۱۷

آگهی مناقصه شماره SH-168/95 عملیات تکمیلی ایستگاه ۱۲ قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۵/۰۹/۱۶

آگهی مزایده شماره B-SH-T5-R اجاره غرفه های تجاری ایستگاه نمازی، احسان و شاهد

[…]
۱۳۹۵/۰۷/۱۸

آگهی تجدید مزایده شماره B-SH-T4-R اجاره غرفه های تجاری ایستگاه احسان

[…]