مزایده ها و مناقصه ها

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

آگهی تجدید مناقصه شماره SH-243/1400-Bانجام خدمات فنّی و مهندسی نگهداری وتعمیرات دوره ای، پیشگیرانه، اصالحی و اضطراری قطار شهری

[…]
۱۴۰۰/۱۱/۰۲

آگهی مناقصه شمارهB-1400/243-SH انجام خدمات فنّی و مهندسی نگهداری وتعمیرات دوره ای، پیشگیرانه، اصالحی و اضطراری

[…]
۱۴۰۰/۱۱/۰۲

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-240/1400خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی UPS و بانک باتری

[…]
۱۴۰۰/۱۰/۲۵

آگهی تجدید مناقصه شماره SH-236/1400-B نسبت به خرید ۱۴۴۵ عدد باتری سیلد لید اسید به همراه یک دستگاه آناالیزر باتری قطار شهری

[…]
۱۴۰۰/۱۰/۲۵

آگهی مزایده شماره T34-SH با موضوع: اجاره فضاهای تبلیغاتی ۱۹ ایستگاه خط یک سازمان قطارشهری شیراز

[…]
۱۴۰۰/۱۰/۲۵

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH-242/1400 تامین، نصب، تست و راه اندازی و آموزش سیستم های مخابراتی ایستگاه های قهرمانان، امیرکبیر و امام حسین)ع( خط۲

[…]
۱۴۰۰/۱۰/۲۵

آگهی تجدید مناقصه شماره SH-241/1400-B با موضوع: انجام خدمات فنی، مهندسی، نگهداری و تعمیرات خطوط، سوزنها و ابنیه فنی خط یک قطارشهری

[…]
۱۴۰۰/۱۰/۱۴

ثبت نام پیمانکاران و شرکت کنندگان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

۱۴۰۰/۱۰/۰۶

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-235/1400خرید، تست، بارگیری، باراندازی، حمل و تخلیه سیم تماس )wire contact )و سیم ارت دپو

[…]