مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۹/۰۹/۰۳

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره SH-208/99 تامین و راه اندازی و نصب پست های LPS خط دو قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۷/۱۲

آگهی مناقصه عمومی شماره SH – 213 / 99 نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی و سوزنهای مسیر خط یک قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۶/۰۴

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۹۸/۲۰۰-SHخرید سه دستگاه تجهیزات تعمیر گاهی جهت بهره برداری در قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۶/۰۲

آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ی شماره SH – 206 تامین ۱۸۸۰۰ متر مربع فرش جاذب ارتعاش خط دو قطار شهری

[…]
۱۳۹۹/۰۶/۰۱

آگهی مناقصه شماره SH – 212 / 99 – B خرید لوازم یدکی ۳۵ دستگاه آسانسور منصوبه در خط یک قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۶/۰۱

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH – 211 / 99 تامین و راه اندازی تجهیزات پست های TSSوBSS خط ۲قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۵/۱۱

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH-210/99 راه اندازی تجهیزات سیستم تهویه و دفع دود خط دو قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۵/۰۷

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH-208/99 راه اندازی تجهیزات پست های LPS خط دو قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۵/۰۵

آگهی مناقصه شماره SH-209/99-B خدمات فنّی و مهندسی سیستم های تأمین و انتقال انرژی خط یک قطارشهری

[…]