مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۶/۰۱/۱۵

تجدید آگهی SH-172/95-R انجام خدمات فنی- مهندسی نگهداری

[…]
۱۳۹۵/۱۲/۰۴

آگهی شماره SH-171/95 عملیات خرید و تحویل چهار دستگاه تجهیزات

[…]
۱۳۹۵/۱۱/۲۷

آگهی مناقصه SH-172/95 نگهداری و تعمیرات محدوده ایستگاه زند تا پایانه احسان

[…]
۱۳۹۵/۱۱/۰۷

آگهی مناقصهSH-169/95-R تأمین ۱۳۰ نفر نیروی نگهبانی

[…]
۱۳۹۵/۱۱/۰۵

آگهی مناقصه شماره SH-171/95 تجهیزات سالن ها و تعمیرگاه های دپوی مرکزی

[…]
۱۳۹۵/۱۰/۱۲

آگهی مناقصه عمومی شماره SH-170/95 تأمین ۹۵ نفر نیروی انسانی (اداری- خدماتی)

[…]
۱۳۹۵/۰۹/۲۸

آگهی مناقصه شماره SH-169/95 تأمین ۱۳۰ نفر نیروی نگهبانی

[…]
۱۳۹۵/۰۹/۲۲

آگهی مناقصه شماره SH-167/ 95 خرید یک دستگاه درزین سیم کش

[…]
۱۳۹۵/۰۹/۱۷

آگهی مناقصه شماره SH-168/95 عملیات تکمیلی ایستگاه ۱۲ قطار شهری شیراز

[…]