مزایده ها و مناقصه ها

۱۴۰۱/۰۸/۲۱

فراخوان تجدید ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH-230/1400 باموضوع :تامین، نصب، تست و راه اندازی تعداد ۱۹ دستگاه آسانسور به همراه قطعات یدکی مربوطه به منظور استفاده در مسیر خط دو قطار شهری

[…]
۱۴۰۱/۰۸/۱۷

آگهی SH-255/1401 خرید ۱دستگاه ترانسفورماتور قدرت ۱۰MVA،KV 20/66 و ۱دستگاه ترانسفورماتور زمین کمکی،KVA 250 4KV . 0/20برای پست میانرود خط دو قطار شهری شیراز

[…]
۱۴۰۱/۰۸/۱۷

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-254/1401 موضوع : خرید ۱۴دستگاه ترانسفورماتورخشک رزینی KVA 1000،KV 4،۰/۲۰ به همراه قطعات یدکی برای ایستگاه های خط ۲ مترو شیراز

[…]
۱۴۰۱/۰۸/۱۷

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-253/1401 موضوع : خرید ۴دستگاه ترانسفورماتور KVA 3500 برای پست های کشش خط دو متروی شیراز

[…]
۱۴۰۱/۰۸/۱۷

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-249/1401 موضوع : تامین، حمل، نصب، تست و راه اندازی سیستم پمپاژ )DWP ) و اطفاء حریق ایستگاه های خط دو سازمان حمل ونقل ریلی شیراز

[…]
۱۴۰۱/۰۸/۰۷

آگهی مناقصه شماره B-1401/252-SH نجام خدمات فنّی و مهندسی تعمیرات، سرویس و نگهداری دوره ای پیشگیرانه اصالحی واضطراری۶۰ دستگاه آسانسور و ۱۲۶ دستگاه پله برقی منصوبه در خطوط مترو

[…]
۱۴۰۱/۰۷/۱۰

آگهی مناقصه شماره SH-251/1401-B خرید دو دستگاه تابلو RM6-RMU چهارسلولی و ۲ دستگاه سه سلولی جهت نصب در پست های برق LPS از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

[…]
۱۴۰۱/۰۶/۱۳

آگهی حراج حضوری شماره B-SH-T35 با موضوع : اجاره مکان های تجاری ایستگاه های خط یک مترو شیراز

[…]
۱۴۰۱/۰۵/۲۹

آگهی مناقصه عمومی شماره SH-249/1401 تامین، حمل، نصب، تست و راه اندازی سیستم پمپاژDWP و اطفاءحریق ایستگاه های خط دو مترو شیراز

[…]