مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۹/۰۴/۲۹

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ی شماره SH-206/99 تامین ۱۸۸۰۰متر مربع فرش جاذب ارتعاش خط دو قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۴/۲۱

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-205/99 تامین ادوات ریلی روسازی خط دو قطار شهری

[…]
۱۳۹۹/۰۲/۲۸

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-204/99 راه اندازی بوستر پمپ های آتش نشانی ۴ ایستگاه

[…]
۱۳۹۹/۰۲/۰۶

آگهی تجدید مناقصه شماره SH-202/98-B انجام خدمات فنّی و مهندسی تاسیسات مکانیکی و برقی خط یک قطار شهری

[…]
۱۳۹۸/۱۱/۲۶

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-203/98 خرید یک دستگاه لیفتراک برقی ۳ تن

[…]
۱۳۹۸/۰۸/۱۸

آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره SH-193/98 خرید کابل نشتی با متعلقات جانبی مورد نیاز خط ۲ مترو شیراز

[…]
۱۳۹۸/۰۷/۰۶

آگهی مناقصه عمومی خرید،حمل،نصب و راه اندازی ۲ دستگاه کمپرسور هوا

[…]
۱۳۹۸/۰۷/۰۶

آگهی فراخوان حراج B-SH-T23 اجاره فضای تجاری ایستگاه های خط یک

[…]
۱۳۹۸/۰۷/۰۴

آگهی حراج شماره۲۲ B-SH-T فضاهای تجاری خط یک

[…]