مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۸/۰۶/۱۰

آگهی مزایده شماره۲۱ B-SH-T اجاره فضای تجاری ایستگاه های خط یک

[…]
۱۳۹۸/۰۴/۳۰

آگهی مزایده عمومی شماره SH-T20 قطعات بتنی مستعمل(سگمنت)

[…]
۱۳۹۸/۰۴/۰۹

آگهی مزایده عمومی شماره SH-T19 آهن آلات ضایعاتی ذوبی

[…]
۱۳۹۸/۰۳/۱۹

آگهی تجدید مناقصه شماره SH-189/98-B

[…]
۱۳۹۸/۰۲/۳۰

[…]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

آگهی مزایده شماره B-SH-T18

[…]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

آگهی تجدید مناقصه شماره SH-187/97-B

[…]
۱۳۹۷/۱۲/۱۱

آگهی مزایده B-SH-T17 اجاره فضای تجاری ایستگاه های خط یک

[…]
۱۳۹۷/۱۲/۰۱

آگهی مناقصه شماره SH-187/97-B

[…]