مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۸/۰۸/۱۸

آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره SH-193/98 خرید کابل نشتی با متعلقات جانبی مورد نیاز خط ۲ مترو شیراز

[…]
۱۳۹۸/۰۷/۰۶

آگهی مناقصه عمومی خرید،حمل،نصب و راه اندازی ۲ دستگاه کمپرسور هوا

[…]
۱۳۹۸/۰۷/۰۶

آگهی فراخوان حراج B-SH-T23 اجاره فضای تجاری ایستگاه های خط یک

[…]
۱۳۹۸/۰۷/۰۴

آگهی حراج شماره۲۲ B-SH-T فضاهای تجاری خط یک

[…]
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

آگهی مزایده شماره۲۱ B-SH-T اجاره فضای تجاری ایستگاه های خط یک

[…]
۱۳۹۸/۰۴/۳۰

آگهی مزایده عمومی شماره SH-T20 قطعات بتنی مستعمل(سگمنت)

[…]
۱۳۹۸/۰۴/۰۹

آگهی مزایده عمومی شماره SH-T19 آهن آلات ضایعاتی ذوبی

[…]
۱۳۹۸/۰۳/۱۹

آگهی تجدید مناقصه شماره SH-189/98-B

[…]
۱۳۹۸/۰۲/۳۰

[…]