مزایده ها و مناقصه ها

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

آگهی مزایده شماره T34-SH با موضوع: اجاره فضاهای تبلیغاتی ۱۹ ایستگاه خط یک سازمان قطارشهری شیراز

[…]
۱۴۰۰/۱۰/۲۵

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH-242/1400 تامین، نصب، تست و راه اندازی و آموزش سیستم های مخابراتی ایستگاه های قهرمانان، امیرکبیر و امام حسین)ع( خط۲

[…]
۱۴۰۰/۱۰/۲۵

آگهی تجدید مناقصه شماره SH-241/1400-B با موضوع: انجام خدمات فنی، مهندسی، نگهداری و تعمیرات خطوط، سوزنها و ابنیه فنی خط یک قطارشهری

[…]
۱۴۰۰/۱۰/۱۴

ثبت نام پیمانکاران و شرکت کنندگان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

۱۴۰۰/۱۰/۰۶

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-235/1400خرید، تست، بارگیری، باراندازی، حمل و تخلیه سیم تماس )wire contact )و سیم ارت دپو

[…]
۱۴۰۰/۱۰/۰۴

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-237/1400 تأمین، نصب، تست، راه اندازی و آموزش سیستم دوربین های مدار بسته دپوی مرکزی قطار شهری شیراز

[…]
۱۴۰۰/۰۹/۲۷

آگهی مناقصه B-1400/241-SH انجام خدمات فنی، مهندسی، نگهداری و تعمیرات خطوط، سوزنها و ابنیه فنی خط یک سازمان قطار شهری

[…]
۱۴۰۰/۰۹/۲۷

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-240/1400 : خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی UPS و بانک باتری جهت مصارف حساس و روشنایی به همراه کلیه متعلقات

[…]
۱۴۰۰/۰۹/۲۳

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-233/1400 تامین، اجرا و نصب سیستم داکتینگ تهویه و دفع دود ایستگاه امیر کبیر خط ۲ قطارشهری

[…]