اماکن تجاری پیش بینی شده

۱۳۹۸/۱۱/۲۹

ایستگاه ولی عصر (عج)

[…]
۱۳۹۸/۱۱/۲۹

ایستگاه کاوه

[…]
۱۳۹۸/۱۱/۲۹

ایستگاه فضیلت

[…]
۱۳۹۸/۱۱/۲۹

ایستگاه رازی

[…]
۱۳۹۸/۱۱/۲۹

ایستگاه غدیر

[…]
۱۳۹۸/۱۱/۲۸

ایستگاه جانبازان

[…]
۱۳۹۸/۱۱/۲۸

ایستگاه فرصت شیرازی

[…]
۱۳۹۸/۱۱/۲۸

ایستگاه شهید دوران

[…]
۱۳۹۸/۱۱/۲۰

ایستگاه شهید ایت الله دستغیب

[…]