اماکن تجاری پیش بینی شده

۱۳۹۸/۱۲/۰۳

ایستگاه احسان

[…]
۱۳۹۸/۱۲/۰۳

ایستگاه شریعتی

[…]
۱۳۹۸/۱۲/۰۳

ایستگاه میرزای شیرازی

[…]
۱۳۹۸/۱۲/۰۳

ایستگاه شاهد

[…]
۱۳۹۸/۱۲/۰۳

ایستگاه قصردشت

[…]
۱۳۹۸/۱۲/۰۳

ایستگاه آوینی

[…]
۱۳۹۸/۱۲/۰۳

ایستگاه نمازی

[…]
۱۳۹۸/۱۲/۰۳

ایستگاه امام حسین (ع)

[…]
۱۳۹۸/۱۲/۰۳

ایستگاه زندیه

[…]