“کمیته بومی سازی قطعات” در سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری شیراز تشکیل شد

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14269

QR: “کمیته بومی سازی قطعات” در سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری شیراز تشکیل شد