مرکز نوآوری


مرکز نوآوری سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز در راستای اجرای سیاست های کلی کشور در توسعه بومی سازی و حمایت و استفاده از توانایی تولید داخل، همچنین تسهیل تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز مطابق با کیفیت قطعات اصلی همراه با کاهش هزینه ها آغاز به کار نموده است.
این مرکز به عنوان بستر توسعه خلاقیت و نوآوری، با هدف گسترش تفکر دانش بنیان و پژوهش محور در این سازمان، تلاش دارد تا با فراهم آوردن زمینه آشنایی متقابل مدیران و کارشناسان با توانمندی های دانش بنیان و تولید کنندگان داخلی از یک سو و همچنین صنعتگران با سیستم ها، تجهیزات و قطعات متنوع موجود در صنعت مترو از سوی دیگر، به حل چالش های مترو شیراز و توسعه آن کمک نماید.