آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH – 224 / 99 خرید قطعات سیستم مخابراتی خط یک قطارشهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21286

QR: آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH – 224 / 99 خرید قطعات سیستم مخابراتی خط یک قطارشهری شیراز