آگهی مناقصه عمومی شماره B-SH 3/95 تجهیزات و سیستمهای مخابراتی ایستگاههای موردبهره برداری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7156

QR: آگهی مناقصه عمومی شماره B-SH 3/95 تجهیزات و سیستمهای مخابراتی ایستگاههای موردبهره برداری