آگهي مناقصه عمومي شماره B-SH 3/95 تجهيزات و سيستمهاي مخابراتي ايستگاههاي موردبهره برداري

دانلود

آگهي مناقصه عمومي شماره B-SH 3/95 تجهيزات و سيستمهاي مخابراتي ايستگاههاي موردبهره برداري – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7156

QR: آگهی مناقصه عمومی شماره B-SH 3/95 تجهیزات و سیستمهای مخابراتی ایستگاههای موردبهره برداری