ضدعفونی کردن ناوگان حمل و نقل ریلی برای مقابله با ویروس کرونا در شیراز