بازدید یاوران شورای اسلامی شیراز از ایستگاه امام حسین (ع) ، وکیل