آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-253/1401 موضوع : خرید ۴دستگاه ترانسفورماتور KVA 3500 برای پست های کشش خط دو متروی شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=24911

QR: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-253/1401 موضوع : خرید ۴دستگاه ترانسفورماتور KVA 3500 برای پست های کشش خط دو متروی شیراز