آگهی مناقصه شماره SH – 229 / 1400 -B انجام خدمات فنّی و مهندسی نگهداری، تعمیرات پیشگیرانه، اصلاحی و اضطراری خط یک قطارشهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21777

QR: آگهی مناقصه شماره SH – 229 / 1400 -B انجام خدمات فنّی و مهندسی نگهداری، تعمیرات پیشگیرانه، اصلاحی و اضطراری خط یک قطارشهری شیراز