آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-235/1400خرید، تست، بارگیری، باراندازی، حمل و تخلیه سیم تماس )wire contact )و سیم ارت دپو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22527

QR: آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-235/1400خرید، تست، بارگیری، باراندازی، حمل و تخلیه سیم تماس )wire contact )و سیم ارت دپو