آگهی مناقصه عمومی خرید،حمل،نصب و راه اندازی ۲ دستگاه کمپرسور هوا