۱۳۹۱/۰۹/۳۰

بازدید دانشجویان دانشگاه مرودشت

۱۳۹۱/۰۹/۳۰

بازدید دانشجویان دانشکده جهاد دانشگاهی از ایستگاه شاهد

۱۳۹۱/۰۹/۲۷

بازدید مدیر امور مالی شهرداری شیراز

[…]
۱۳۹۱/۰۹/۲۴

بازدید هیئت عالی رتبه از کشور چین

[…]
۱۳۹۱/۰۹/۲۳

ششمین بازدید مهرماندگار

۱۳۹۱/۰۹/۲۱

بازدیدشهردار منطقه ۴ از ایستگاه ها

[…]
۱۳۹۱/۰۹/۱۶

اولین راهبران قطار شهری شیراز

۱۳۹۱/۰۹/۱۳

بازدید یاوران شورای شهر

[…]
۱۳۹۱/۰۹/۰۵

بازدید معلمان اداره آموزش وپرورش ناحیه ۳