گالری تصاویر ایستگاه ها خط 2

۱۳۹۹/۰۹/۱۵

ایستگاه شماره (۱) شکوفه

۱۳۹۹/۰۹/۱۵

ایستگاه شماره (۲) قهرمانان

۱۳۹۹/۰۹/۱۵

ایستگاه شماره (۳) عدالت

۱۳۹۹/۰۹/۱۵

ایستگاه شماره (۴) دولت

۱۳۹۹/۰۹/۱۵

ایستگاه شماره (۵) رحمت

۱۳۹۹/۰۹/۱۵

ایستگاه شماره (۶) امیرکبیر

۱۳۹۹/۰۹/۱۵

ایستگاه شماره (۷) استقلال

۱۳۹۹/۰۹/۱۵

ایستگاه شماره (۸) پانزده خرداد

۱۳۹۹/۰۹/۱۵

ایستگاه شماره (۹) امام حسین(ع)