۱۳۹۹/۰۸/۰۵

روزنامه طلوع

۱۳۹۹/۰۸/۰۵

روزنامه شیراز نوین

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

روزنامه تماشا

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

روزنامه خبرجنوب

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

روزنامه طلوع

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

روزنامه شیرازنوین

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

روزنامه سبحان

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

روزنامه نیم نگاه

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

روزنامه عصرمردم