آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-256/1401 موضوع : تامین، اجرا و نصب سیستم داکتینگ تهویه و دفع دود ایستگاه امام حسین (ع)خط دو متروی شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=25304

QR: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-256/1401 موضوع : تامین، اجرا و نصب سیستم داکتینگ تهویه و دفع دود ایستگاه امام حسین (ع)خط دو متروی شیراز