مناقصه شماره SH-125/93 – Rمربوط به تکمیل باقیمانده عملیات اجرایی ایستگاه نمازی (۱۴)

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6378

QR: مناقصه شماره SH-125/93 – Rمربوط به تکمیل باقیمانده عملیات اجرایی ایستگاه نمازی (۱۴)