آگهی مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه رازی مناقصه شماره SH-142/94

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6428

QR: آگهی مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه رازی مناقصه شماره  SH-142/94