مصوبه لایحه دوفوریتی شماره ۷۳۹۲/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۱ شهرداری شیراز، درخصوص کاهش عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری شیراز ، به شماره ثبت ۱۱۶/۱۴۰۱/و مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۴ دبیرخانه شورا، در پنجاه و چهارمین جلسه غیرعلنی (فوق العاده) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۴، با حضور ۱۲ نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده واحده:
ضمن تصویب دوفوریت لایحه مذکور، کاهش عوارض سال ۱۴۰۱ نسبت به میزان پرداخت نقدی عوارض به شرح جدول ذیل می باشد:
جدول ۱: درصد کاهش عوارض نسبت به میزان پرداخت نقدی تا ۵۰ میلیارد ریال
 
تبصره ۱: جهت مؤدیانی که مجموع پرداخت نقدی عوارض آن ها مازاد بر مبلغ ۵۰ میلیارد ریال می باشد، درصدهای کاهش عوارض نسبت به میزان پرداخت نقدی به صورت پلکانی بر اساس جدول ۲ به ردیف های جدول ۱ اضافه می گردد:
جدول ۲: درصد کاهش پلکانی عوارض نسبت به پرداخت نقدی مازاد بر ۵۰ میلیارد ریال
 
تبصره ۲: عوارض ملی (مانند عوارض سالیانه نوسازی، عوارض سالیانه خودرو و …)، کلیه مبالغی که شهرداری به استناد قوانین مربوطه برای سایر ادارات و سازمان های دیگر اخذ می نماید (مانند سهم آموزش و پرورش از عوارض ساختمانی)، جرائم کمیسیون ماده صد، قدرالسهم سرانه خدمات عمومی موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، قدرالسهم شهرداری ناشی از ارزش افزوده باغات واقع در حوزه استحفاظی باغات قصردشت، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری، دستورالعمل اجرایی ضوابط و مقررات ایجاد پارکینگ و آراء کمیسیون ماده ۷۷ سال های قبل از ۱۴۰۱ که مبلغ در آن ذکر گردیده است، مشمول این مصوبه نمی گردند.
تبصره ۳: املاک واقع در بافت فرسوده که مشمول مصوبه ۳۶۶۹‏‏‏‏‏‏/۹۷‏‏‏‏‏‏/ص مورخ ۲۰‏‏‏‏‏‏/۹‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۷ و ۳۳۲۱‏‏‏‏‏‏/۹۷‏‏‏‏‏‏/ص مورخ ۲۹‏‏‏‏‏‏/۸‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن می گردند، شامل کاهش مندرج در این مصوبه نمی شوند.
تبصره ۴: هرگونه تقسیط عوارض و بهای خدمات صرفاً وفق مصوبه شماره ۴۰۵۹‏‏‏‏‏‏‏/۹۶‏‏‏‏‏‏‏/ص مورخ ۲۸‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن صورت می پذیرد.
تبصره ۵: دارندگان کارت اوراق بستانکاری موضوع مصوبه ۲۶۵۰‏‏‏‏‏/۹۸‏‏‏‏‏/ص مورخ ۲‏‏‏‏‏/۸‏‏‏‏‏/۱۳۹۸، ۱۱۲۸‏‏/۹۳/ص مورخ ۳۱‏‏/۲‏‏/۱۳۹۳، ۲۴۳۳‏/۱۴۰۰/ص مورخ ۲۶/۷‏/۱۴۰۰ و ۳۸۱۴‏‏/۹۷/ص مورخ ۲۷‏‏/۹‏‏/۱۳۹۷ مشمول کاهش مندرج در این مصوبه می گردند.
تبصره ۶: دارندگان سایر کارت های اوراق بستانکاری مشمول کاهش مندرج در این مصوبه نمی گردند.
تبصره ۷: مؤدیانی که جهت پرداخت عوارض و بهای خدمات به شهرداری مراجعه نموده و بدهی آنان با مطالبات قطعی شده آن ها از شهرداری (صرفاً جهت بدهی و مطالبات شخص مؤدی) تهاتر می گردد، مشمول کاهش جداول ۱ و ۲ می گردند.
تبصره ۸: بهای خدمات هزینه های ناشی از تغییر کاربری املاک توسط مراجع قانونی، عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری، هزینه خدمات کلیه باغات واقع در حریم شهر شیراز مشمول این مصوبه می گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *