missing-objects-icon-black-min (1)

چگونه وسایل گمشده خود را پیدا کنیم؟

اشیاء پیدا شده در ایستگاه های مترو به مدت 14 روز در انبار حراست همان ایستگاه نگهداری می شود.

لازم به ذکر می باشد صاحب شئ جهت دریافت با ارائه کارت شناسایی معتبر در ساعت اداری اقدام نماید.


شماره ثابت :1-33922630-071 و 33922552-071 , 33922554-071