missing-objects-icon-black-min (1)

چگونه وسایل گمشده خود را پیدا کنیم؟

اشیاء پیدا شده در ایستگاه های خط یک سازمان حمل و نقل ریلی به مدت 10 روز در ایستگاه و پس از 10 روز جهت نگهداری به انبار حراست واقع در پایانه احسان انتقال داده می شود.

لازم به ذکر می باشد صاحب شئ جهت دریافت با ارائه کارت شناسایی معتبر در ساعت اداری اقدام نماید.


شماره ثابت : 33922552-071 , 33922554-071