نحوه انعقاد قرارداد اماکن تجاری

 
0010-min

ارتباط با کارشناسان واگذاری اماکن تجاری
دفتر : 2695-3392-071


نحوه انعقاد قرارداد اماکن تجاری

با تکمیل فرم زیر، کاربری مناسب توسط همکاران واحد تجاری بررسی می گردد.

    پس از تعیین مکان مناسب، ارزیابی فضاهای تجاری توسط تیم املاک شهرداری صورت می گیرد.
    با تعیین قیمت پایه فضای تجاری، مناسب ترین تاریخ جهت برگزاری مزایده از طریق سایت سازمان حمل و نقل ریلی و هم چنین روزنامه ی کثیر الانتشار اعلام می گردد. تماس با کارشناسان ما:
    0713-3922616
    0903-649-9429
    در آخرین مرحله، قراردادی فی ما بین سازمان و برنده مزایده عقد خواهد شد.