مناقصه شماره SH2-03/91

بسمه تعالي

شهرداري شيراز

سازمان قطار شهري شيراز و حومه

آگهي تجديد فراخوان انتخاب مشاور به شماره SH2-03/91

سازمان قطار شهري شيراز و حومه به نمايندگي از شهرداري شيراز در نظر دارد بر اساس آيين نامه بند هـ ماده 29 قانون برگزاري مناقصات نسبت به انتخاب مهندسين مشاور ذيصلاح جهت خدمات همكاري در تهيه اسناد و برگزاري مناقصه اجراي پروژه خط 2 قطار شهري شيراز به روش طرح و ساخت، بررسي، كنترل و تاييد طراحي، نظارت مقيم كارگاهي و نظارت عاليه بر حسن عمليات اجرايي اقدام نمايد . بدين منظور از مهندسين مشاور واجد صلاحيت و داراي رتبه بندي مرتبط بر اساس آيين نامه جديد تشخيص صلاحيت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري كه داراي اعتبار و سابقه كار مرتبط باشد دعوت بعمل مي آيد تا نسبت به خريد اسناد ارزيابي كيفي به نشاني شيراز - خيابان خبرنگار- نبش خيابان خليلي (شهيد آويني) - ساختمان سازمان قطار شهري شيراز- طبقه اول مجري خط 2 با معرفي نامه رسمي اقدام نمايند . تلفن تماس 15-6292111 -711 و6265630-0711

اطلاعات كلي :

1-     كارفرما : شهرداري شيراز، سازمان قطار شهري شيراز و حومه

2-     موضوع : خدمات همكاري در تهيه اسناد و برگزاري مناقصه اجراي خط 2 قطار شهري شيراز به روش طرح و ساخت، انجام خدمات كنترل،  بررسي و تاييد طراحي، نظارت مقيم كارگاهي و نظارت عاليه بر حسن عمليات اجرايي .

3-     محل اجرا : شيراز- از دپو (پايانه) خط 2 واقع در شهرك ميانرود تا كلبه سعدي شامل احداث تونلها و ايستگاهها و ديگر موارد .

4-     داشتن صلاحيت و تجربه لازم در رشته و كار مرتبط (پايه 1 تخصص ساختمانهاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي و نظامي - پايه 2 تخصص راه آهن - پايه 2 تخصص راهسازي يا سدسازي – تونل- پايه دو توليد، توزيع و انتقال نيرو) در صورت نداشتن يك يا دو بخش از تخصص و پايه مورد نظر، مهندسين مشاور مي توانند با مهندسين مشاور ديگري كه داراي پايه و رتبه مناسب باشند تشكيل مشاركت يا كنسرسيوم داده كه در اينصورت ارائه مشاركت  نامه و مشخصات كامل اعضاء مشاركت يا كنسرسيوم جداگانه بايد جزء اسناد ارزيابي ارائه شود .

5-     انتخاب مشاور از طريق ارزيابي كيفي و به روش كيفيت (QBS) انجام مي شود .

6-     مدت قرارداد 60 ماه شمسي مطابق با مدت اجراي پروژه مي باشد .

7-     مبلغ خريد اسناد ارزيابي كيفي برابر 500،000 ريال و غير قابل برگشت مي باشد .

8-     مهندسين مشاور واجد شرايط و صلاحيت مي توانند حداكثر تا 7 روز پس از انتشار آخرين آگهي                (نوبت دوم) جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي (RFQ) به آدرس فوق الذكر مراجعه نمايند . مهلت تحويل اسناد 14 روز پس  از آگهي نوبت دوم مي باشد .

9-     هزينه انتشار دو نوبت آگهي به عهده مشاور منتخب مي باشد  .

                                                            روابط عمومي و بين الملل سازمان قطار شهري شيراز و حومه

مناقصه شماره SH2-03/91 – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6363

QR: مناقصه شماره SH2-03/91