مناقصه شماره SH-131/93 مربوط به اجراي روسازي قسمتي از فاز 2 بهره برداري (از ايستگاه نمازي تا ايستگاه وليعصر)

بسمه تعالي

شهرداري شيراز

سازمان قطار شهري شيراز و حومه

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران

مناقصه شماره SH-131/93 مربوط به اجراي روسازي قسمتي از فاز 2 بهره برداري (از ايستگاه نمازي تا ايستگاه وليعصر)

سازمان قطار شهري شيراز و حومه به نمايندگي از شهرداري شيراز در نظر دارد اجراي روسازي قسمتي از فاز 2 (از ايستگاه نمازي تا ايستگاه وليعصر) خط يك قطار شهري شيراز را با استفاده از اعتبارات طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي و به استناد قانون برگزاري مناقصات از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . بدين منظور از شركت هاي واجد صلاحيت و داراي ظرفيت كار و ريالي آزاد وفق بخشنامه شماره 75873/92 مورخ 92/08/25 دعوت بعمل مي آيد تا ظرف مدت 7 روز از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم با ارايه معرفي نامه و تصوير گواهينامه صلاحيت پيمانكاري در ساعات اداري ايام غير تعطيل به نشاني : شيراز – خيابان فردوسي، روبروي كوچه 16 پلاك 313 (دفتر مركزي مشاركت فام) مهندسين مشاور البرز تلفن شماره 2316089-0711 و 2315226 مراجعه و با پرداخت مبلغ 000/500 ريال وجه نقد غير قابل برگشت نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي مناقصه گران اقدام نمايند . مناقصه گران پس از تكميل اسناد، به همراه ساير مدارك درخواستي حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از آخرين روز توزيع اسناد و مدارك را به نشاني مذكور با دريافت رسيد تحويل نماييد .

مشخصات كلي پروژه :

  1. موضوع مناقصه: اجراي روسازي قسمتي از فاز 2 بهره برداري خط 1 (از ايستگاه نمازي تا ايستگاه وليعصر)
  2. محل اجراي پروژه – استان فارس – شيراز – بلوار كريم خان زند.
  3. مبلغ برآورد اوليه در حدود 142/100/000/000 ريال براساس فهرست بهاء سال 93 با اعمال ضريب بالاسري
  4. مدت اجراي پروژه 12 ماه شمسي در دو شيفت كاري مجزا
  5. مبلغ تضمين شركت در مناقصه برابر710/500/000 ريال مي باشد . ارائه آن در اين مرحله ضرورت ندارد .
  1. شرايط شركت در مناقصه : سابقه اجراي روسازي و يا پروژه هاي مشابه شهري و حائز حداقل پايه4 در رشته راه و راه آهن از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري باشند .
  2. كارفرما : شهرداري شيراز – سازمان قطار شهري شيراز و حومه به نشاني شيراز خيابان خبرنگار نبش خيابان شهيد آويني تلفن 19-6292111-0711 فاكس 6272092-0711
  3. مهندسين مشاور : مشاركت فام به نشاني مذكور در متن آگهي
  4. هزينه دو نوبت انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .
  5. كارفرما در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها آزاد است .

                                                                                 روابط عمومي و بين الملل سازمان قطار شهري شيراز 

مناقصه شماره SH-131/93 مربوط به اجراي روسازي قسمتي از فاز 2 بهره برداري (از ايستگاه نمازي تا ايستگاه وليعصر) – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6385

QR: مناقصه شماره SH-131/93 مربوط به اجرای روسازی قسمتی از فاز ۲ بهره برداری (از ایستگاه نمازی تا ایستگاه ولیعصر)