مناقصه شماره SH-125/93 – Rمربوط به تكميل باقيمانده عمليات اجرایی ايستگاه نمازی (14)

بسمه تعالي

شهرداري شيراز

سازمان قطار شهري شيراز و حومه

آگهي تجديد فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران

مناقصه شماره SH-125/93  Rمربوط به تكميل باقيمانده عمليات اجرایی ايستگاه نمازی (14)

سازمان قطار شهري شيراز و حومه به نمايندگي از شهرداري شيراز در نظر دارد تكميل کارهای باقیمانده ایستگاه شماره 14(میدان نمازی) خط يك را با استفاده از اعتبارات طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي و به استناد قانون برگزاري مناقصات از طريق مناقصه عمومي یک مرحله اي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . بدين منظور از شركت هاي واجد صلاحيت و داراي ظرفيت كار و ريالي آزاد وفق بخشنامه شماره 75873/92 مورخ 25/8/92 دعوت بعمل مي آيد تا ظرف مدت 7 روز از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم با ارايه معرفي نامه و تصوير گواهينامه صلاحيت پيمانكاري در ساعات اداري ايام غير تعطيل به نشاني : تهران – خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید صابونچی نبش کوچه ششم پلاک 22 واحد انتشارات مهندسین مشاور گنو تلفن 88750263 مراجعه و با پرداخت مبلغ 000/500 ريال وجه نقد نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي مناقصه گران اقدام نمايند . مناقصه گران پس از تكميل اسناد، به همراه ساير مدارك درخواستي حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از آخرين روز توزيع، اسناد و مدارك را به واحد قراردادهای مهندسین مشاور گنو با دریافت رسيد تحويل نماييد .

مشخصات كلي پروژه :

  1. موضوع مناقصه: تكميل كارهاي باقيمانده ايستگاه نمازی و دسترسی ها و دروازه های ورودی (گالری ها) و موارد مرتبط دیگر مطابق نقشه های ابلاغی شامل کارهای سازه، معماری، تاسیسات برقی و مکانیک
  2. محل اجراي پروژه – استان فارس – شيراز – ميدان نمازی .
  3. مبلغ برآورد اوليه: مبلغ تقریبی برآورد بروز شده بر اساس فهارس بها (ابنیه، راه و باند فرودگاه تاسیسات برقی و مکانیک سال 93 با احتساب كليه ضرائب در حدود 59،200،000،000 ریال است.
  4. مدت اجراي پروژه 6 ماه شمسي در دو شيفت كاري مجزا
  5. مبلغ تضمين شركت در مناقصه برابر296،000،000 ريال مي باشد . ارائه آن در اين مرحله ضرورت ندارد .
  1. شرايط شركت در مناقصه: شرکت کنندگان در مناقصه سابقه اجراي ايستگاههاي زير زميني و پروژه هاي مشابه شهري را داشته و حائز حداقل پایه دو در رشته ابنیه و ساختمان از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري باشند .
  2. كارفرما : شهرداري شيراز – سازمان قطار شهري شيراز و حومه به نشاني شيراز خيابان خبرنگار نبش خيابان شهيد آويني تلفن 19-6292111-0711 فاكس 6272092-0711
  3. مهندسين مشاور : مشاور گنو  به نشاني مذكور در متن آگهي
  4. هزينه دو نوبت انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .
  5. كارفرما در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

                                                                                روابط عمومي و بين الملل سازمان قطار شهري شيراز 

مناقصه شماره SH-125/93 – Rمربوط به تكميل باقيمانده عمليات اجرایی ايستگاه نمازی (14) – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6378

QR: مناقصه شماره SH-125/93 – Rمربوط به تکمیل باقیمانده عملیات اجرایی ایستگاه نمازی (۱۴)