مزایده ها و مناقصه ها


۱۴۰۰/۱۰/۱۴

ثبت نام پیمانکاران و شرکت کنندگان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

۱۴۰۰/۱۰/۰۶

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-235/1400خرید، تست، بارگیری، باراندازی، حمل و تخلیه سیم تماس )wire contact )و سیم ارت دپو

[…]
۱۴۰۰/۱۰/۰۴

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-237/1400 تأمین، نصب، تست، راه اندازی و آموزش سیستم دوربین های مدار بسته دپوی مرکزی قطار شهری شیراز

[…]
۱۴۰۰/۰۹/۲۷

آگهی مناقصه B-1400/241-SH انجام خدمات فنی، مهندسی، نگهداری و تعمیرات خطوط، سوزنها و ابنیه فنی خط یک سازمان قطار شهری

[…]
۱۴۰۰/۰۹/۲۷

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-240/1400 : خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی UPS و بانک باتری جهت مصارف حساس و روشنایی به همراه کلیه متعلقات

[…]
۱۴۰۰/۰۹/۲۳

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-233/1400 تامین، اجرا و نصب سیستم داکتینگ تهویه و دفع دود ایستگاه امیر کبیر خط ۲ قطارشهری

[…]
۱۴۰۰/۰۹/۲۳

آگهی حراج شماره T33-SH-B با موضوع : اجاره مکان های تجاری ایستگاه های خط یک مترو شیراز

[…]
۱۴۰۰/۰۹/۲۲

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-239/1400 خرید، تست، بارگیری، باراندازی، حمل وتحویل پایه های اولویت اول شبکه برق باال سری)OCS )دپو مرکزی مترو شیراز

[…]
۱۴۰۰/۰۹/۲۱

آگهی حراج شماره T32-SH-B اجاره مکان های تجاری ایستگاه های خط یک مترو شیراز

[…]
۱۴۰۰/۰۹/۲۰

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-238/1400خرید و اجرای فیبر نوری خط ۲ مترو شیراز به همراه متعلقات مربوطه خط ۲ مترو شیراز

[…]
۱۴۰۰/۰۹/۰۸

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-235/1400موضوع : خرید، تست، بارگیری، باراندازی، حمل و تخلیه سیم تماس و سیم ارت دپو مرکزی

[…]
۱۴۰۰/۰۹/۰۷

آگهی مناقصه شماره B-1400/236-SH خرید، حمل ، نصب و تست ۱۴۴۵ عدد باتری سیلد لید اسید regulated valve به همراه یک دستگاه آناالیزر باتری اندازه گیری امپدانس داخلی

[…]