مزایده ها و مناقصه ها


۱۳۹۹/۰۶/۰۴

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۹۸/۲۰۰-SHخرید سه دستگاه تجهیزات تعمیر گاهی جهت بهره برداری در قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۶/۰۲

آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ی شماره SH – 206 تامین ۱۸۸۰۰ متر مربع فرش جاذب ارتعاش خط دو قطار شهری

[…]
۱۳۹۹/۰۶/۰۱

آگهی مناقصه شماره SH – 212 / 99 – B خرید لوازم یدکی ۳۵ دستگاه آسانسور منصوبه در خط یک قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۶/۰۱

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH – 211 / 99 تامین و راه اندازی تجهیزات پست های TSSوBSS خط ۲قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۵/۱۱

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH-210/99 راه اندازی تجهیزات سیستم تهویه و دفع دود خط دو قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۵/۰۷

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH-208/99 راه اندازی تجهیزات پست های LPS خط دو قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۵/۰۵

آگهی مناقصه شماره SH-209/99-B خدمات فنّی و مهندسی سیستم های تأمین و انتقال انرژی خط یک قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۴/۲۹

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ی شماره SH-206/99 تامین ۱۸۸۰۰متر مربع فرش جاذب ارتعاش خط دو قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۴/۲۱

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-205/99 تامین ادوات ریلی روسازی خط دو قطار شهری

[…]
۱۳۹۹/۰۲/۲۸

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-204/99 راه اندازی بوستر پمپ های آتش نشانی ۴ ایستگاه

[…]
۱۳۹۹/۰۲/۰۶

آگهی تجدید مناقصه شماره SH-202/98-B انجام خدمات فنّی و مهندسی تاسیسات مکانیکی و برقی خط یک قطار شهری

[…]
۱۳۹۸/۱۱/۲۶

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-203/98 خرید یک دستگاه لیفتراک برقی ۳ تن

[…]