مزایده ها و مناقصه ها


۱۳۹۹/۰۹/۱۶

آگهی مناقصه شماره SH-218/99-Bخرید ۴۳ قلم قطعات یدکی و یراق آلات مربوط به شبکه برق بالاسری OCS خط یک قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۹/۱۲

آگهی مناقصهSH-217/99خرید ۸ دستگاه ترانسفورماتور ۱۰۰۰ KV 20/0.4 پستهای LPS ایستگاههای خط دو قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۹/۱۲

مناقصه عمومی شماره SH-216/99:خرید دو دستگاه ترانسفورماتور ۳۵۰۰ KVA پست TSS خط دو قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۹/۰۵

تجدیدمناقصه شمارهSH-214/99-Bنگهداری وتعمیرات دوره ای سیستم های اسکادا و UPS و ژنراتورهای اضطراری خط یک قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۹/۰۳

آگهی تجدیدمناقصه عمومی شماره SH-211/99 تامین راه اندازی تجهیزات پست های کشش TSS, BSS, GIS قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۹/۰۳

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره SH-208/99 تامین و راه اندازی و نصب پست های LPS خط دو قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۷/۱۲

آگهی مناقصه عمومی شماره SH – 213 / 99 نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی و سوزنهای مسیر خط یک قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۶/۰۴

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۹۸/۲۰۰-SHخرید سه دستگاه تجهیزات تعمیر گاهی جهت بهره برداری در قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۶/۰۲

آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ی شماره SH – 206 تامین ۱۸۸۰۰ متر مربع فرش جاذب ارتعاش خط دو قطار شهری

[…]
۱۳۹۹/۰۶/۰۱

آگهی مناقصه شماره SH – 212 / 99 – B خرید لوازم یدکی ۳۵ دستگاه آسانسور منصوبه در خط یک قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۶/۰۱

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH – 211 / 99 تامین و راه اندازی تجهیزات پست های TSSوBSS خط ۲قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۵/۱۱

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH-210/99 راه اندازی تجهیزات سیستم تهویه و دفع دود خط دو قطارشهری

[…]