مزایده ها و مناقصه ها


۱۴۰۱/۰۱/۳۰

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-248/1401 موضوع خرید تولید حمل، تحویل و تخلیه پابندهای W14 تراورس های بتنی ریل UIC54 به تعداد ۰۰۰،۲۳ ست به منظور استفاده در مسیر خط ۲ مترو شیراز

[…]
۱۴۰۰/۱۲/۲۱

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-247/1400خرید ۲۵۶۰۰ متر مربع فرش جاذب ارتعاش زیر و کنار دال روسازی بتنی شامل ۲۰۸۰۰متر مربع فرش کف و ۴۸۰۰ متر مربع فرش کنار دال خط دو مترو شیراز

[…]
۱۴۰۰/۱۲/۰۱

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-244/1400 خرید ۶دستگاه ترانسفورماتور۱۰۰۰KVA.KV 4.0/20 به همراه قطعات یدکی مربوط به پست های LPS قطار شهری

[…]
۱۴۰۰/۱۱/۳۰

آگهی مناقصه شمارهB-1400/245-SH انجام خدمات فنّی و مهندسی نگهداری وتعمیرات دوره ای، پیشگیرانه، اصالحی و اضطراری سیستم های تأمین و انتقال

[…]
۱۴۰۰/۱۱/۳۰

آگهی تجدید مناقصه شماره SH-243/1400-Bانجام خدمات فنّی و مهندسی نگهداری وتعمیرات دوره ای، پیشگیرانه، اصالحی و اضطراری قطار شهری

[…]
۱۴۰۰/۱۱/۰۲

آگهی مناقصه شمارهB-1400/243-SH انجام خدمات فنّی و مهندسی نگهداری وتعمیرات دوره ای، پیشگیرانه، اصالحی و اضطراری

[…]
۱۴۰۰/۱۱/۰۲

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-240/1400خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی UPS و بانک باتری

[…]
۱۴۰۰/۱۰/۲۵

آگهی تجدید مناقصه شماره SH-236/1400-B نسبت به خرید ۱۴۴۵ عدد باتری سیلد لید اسید به همراه یک دستگاه آناالیزر باتری قطار شهری

[…]
۱۴۰۰/۱۰/۲۵

آگهی مزایده شماره T34-SH با موضوع: اجاره فضاهای تبلیغاتی ۱۹ ایستگاه خط یک سازمان قطارشهری شیراز

[…]
۱۴۰۰/۱۰/۲۵

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH-242/1400 تامین، نصب، تست و راه اندازی و آموزش سیستم های مخابراتی ایستگاه های قهرمانان، امیرکبیر و امام حسین)ع( خط۲

[…]
۱۴۰۰/۱۰/۲۵

آگهی تجدید مناقصه شماره SH-241/1400-B با موضوع: انجام خدمات فنی، مهندسی، نگهداری و تعمیرات خطوط، سوزنها و ابنیه فنی خط یک قطارشهری

[…]
۱۴۰۰/۱۰/۱۴

ثبت نام پیمانکاران و شرکت کنندگان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت