0010-min

ارتباط با کارشناسان واگذاری اماکن تجاری
دفتر : 2695-3392-071

فضاهای تجاری

مراکز خرید جزو لاینفک سیستم شهری هستند و پارامترهای گوناگونی در ایجاد چنین تحولی موثر بوده است که شاید از مهم ترین آن ها بتوان به توسعه ی شهرها و ورود مدرنیزاسیون در کالبد آن ها اشاره نمود.
قطعا تاثیر سیستم حمل و نقل شهری را نمی توان انکار کرد، اگرچه نخستین نقش این مراکز که در وهله اول در اذهان ترسیم می گردد، نقش اقتصادی است اما درمراکز خرید انواع تبادلات فرهنگی و اجتماعی صورت می گیرد.
با توجه به گسترش سامانه های حمل و نقل عمومی همچون مترو در شهر شیراز و آگاهی از تأثیرات مترو بر کیفیت محیط مجاور، مدیریت هوشمندانه ایستگاه های مترو می تواند فرصتی مهم در جهت سوق دادن بافت های راکد اقتصادی به بافت هایی سرزنده با اقتصاد پویا تلقی شود.