متروی شیراز از تاریخ ۱ مهرماه الی ۳ مهر به مدت ۳ روز رایگان می باشد.

براساس مصوبه سال 97 شورای اسلامی شهر شیراز متروی شیراز از تاریخ ۱ مهرماه الی ۳ مهر به مدت ۳ روز رایگان می باشد.
ضمنا زمان شروع حرکت قطارها در مترو روز های غیر تعطیل، از ایستگاه احسان ساعت ۶:۰۵ و از ایستگاه شهید آیت اله دستغیب ۶:۱۰
و در روز های تعطیل، از ایستگاه احسان ساعت ۷:۰۵ و از ایستگاه شهید آیت اله دستغیب ۷:۱۰ همچنین آخرین حرکت قطار در روز های تعطیل و غیر تعطیل: از ایستگاه احسان ساعت ۲۱:۰۵ و از ایستگاه شهید آیت اله دستغیب ۲۱:۱۰ می باشد.

متروی شیراز از تاریخ ۱ مهرماه الی ۳ مهر به مدت ۳ روز رایگان می باشد. – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22081

QR: متروی شیراز از تاریخ ۱ مهرماه الی ۳ مهر به مدت ۳ روز رایگان می باشد.