• رعایت قوانین و مقررات مترو در همه حال
  • حفظ نظافت و پاکیزگی محیط وفضای ایستگاه ها و داخل واگن های مترو
  • خودداری از حمل بارهای غیرمجاز محیط ایستگاه و واگن های مترو
  • رعایت نکات اخلاقی و احترام به حقوق خود و دیگران در طول سفر
  • رعایت نکات ایمنی و امنیتی در ایستگاه ها و در طول سفر و توجه به تابلو های راهنمای نصب شده در ایستگاه ها و داخل قطار
  • استفاده صحیح از تجهیزات ایستگاهی و قطار و پرهیز از وارد آوردن خسارت به آن ها
  • تهیه بلیت مناسب و ارائه آن به دستگاه کارت خوان و همچنین حفظ و نگهداری آن تا پایان سفر و اتمام اعتبار
  • حفظ آرامش در اختلالات و توقف های ناخواسته قطار ها و توجه به پیام ها و توصیه های راهبران قطار و ماموران ایستگاه ها