فرصت های سرمایه گذاری


فرصت های سرمایه گزاری

۱۴۰۲/۰۸/۲۰

فراخوان عمومی ارایه ایده و شناسایی سرمایه گذار جهت فرصت های سرمایه گذاری

[…]
۱۳۹۴/۱۲/۱۸

مجتمع ایستگاهی میرزای شیرازی (تجاری – اداری)

[…]
۱۳۹۴/۱۲/۱۸

مجتمع ایستگاهی پوربیرک (تجاری – اداری)

[…]
۱۳۹۴/۱۲/۱۸

مجتمع ایستگاهی احسان (تجاری – اداری – گردشگردی)

[…]
۱۳۹۴/۱۲/۱۸

مجتمع ایستگاهی عدالت جنوبی (تجاری – اداری)

۱۳۹۴/۱۲/۱۸

مجتمع ایستگاهی مدرس (تجاری – اداری)

[…]
۱۳۹۴/۱۲/۱۸

مجتمع ایستگاهی دولت (تجاری – درمانی – اداری)

[…]
۱۳۹۴/۱۲/۱۸

مجتمع ایستگاهی امیرکبیر (تجاری – اداری)

[…]
۱۳۹۴/۱۲/۱۷

مجتمع ایستگاهی زندیه (تجاری – اداری – گردشگری)

[…]
۱۳۹۴/۱۲/۱۷

مجتمع ایستگاهی قهرمانان (تجاری – اداری – گردشگری)

[…]