فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH - 211 / 99 تامین و راه اندازی تجهیزات پست های TSSوBSS خط 2قطارشهری

211دانلود

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH – 211 / 99 تامین و راه اندازی تجهیزات پست های TSSوBSS خط 2قطارشهری – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16945

QR: فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH – 211 / 99 تامین و راه اندازی تجهیزات پست های TSSوBSS خط ۲قطارشهری